fbpx

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1
Postanowienia wstępne
1. Sklep internetowy Woodentic, dostępny pod adresem internetowym www.woodentic.pl prowadzony jest przez firmę HL Koncept s.c. Helena Gądek, Łukasz Gądek, ul. Pawia 60, 52-235 Wrocław, NIP 8992715082 REGON 021495494
2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje
1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą HL Koncept s.c. Helena Gądek, Łukasz Gądek, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 8992715082 REGON 021495494
3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.woodentic.pl
6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej
obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i
zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze
Sprzedawcą.
9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz
informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta,
niekoniecznego do dokonania zakupu.
11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie
Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie
warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w
szczególności ilości produktów.
13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a
Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się
też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
§ 3
Kontakt ze Sklepem
1. Adres Sprzedawcy: ul. Pawia 60, 52-235 Wrocław
2. Adres e-mail Sprzedawcy: biuro@wysokistandard.eu
3. Numer telefonu Sprzedawcy: 502900514
4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy
Bank Zachodni WBK 89 1090 2398 0000 0001 1653 9309
5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00-18.00
§ 4
Informacje ogólne
1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi
odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu,
spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez
podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
Zamówienia bez zakładania Konta.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto
(uwzględniają podatek VAT).
4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie
1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest
podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, telefon.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
na adresy podane w § 3.
§ 7
Zasady składania Zamówienia
W celu złożenia Zamówienia należy:
1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
koszyka”;
2. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
3. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który
ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli jest ona potrzebna. Faktura zostanie
wystawiona na żądanie Klienta.
4. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link
przesłany w wiadomości e-mail,
5. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności
1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego
Produktu:
a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa,
b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
c. Odbiór osobisty na terenie Wrocławia
2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
a. Płatność przy odbiorze
b. Płatność za pobraniem
c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
d. Płatności elektroniczne
obsługiwane przez: Serwis Przelewy24.
Jest on wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327
Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail:
serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji
Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez
Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014
3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych
metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.
§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży
1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
Sprzedawcą.
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie, wykonywane są ręcznie. Jeśli produkt jest dostępny w sprzedaży, Sprzedawca wysyła go niezwłocznie, jeżeli natomiast jest on wykonywany na zamówienie, czas oczekiwania na produkt wynosi do 4 tygodni.
4. W przypadku wyboru przez Klienta:
a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
płatności przy odbiorze przesyłki.
4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem
ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
Zamówienia.
5. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
dostawy jest najdłuższy podany termin.
6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
zawarcia Umowy Sprzedaży,
7. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
§ 10
Odstąpienie od umowy i formularz odstąpienia od umowy
Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy na poniżej określonych zasadach:
a)Prawo odstąpienia od umowy
Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, w terminie 14
(czternastu) dni. Towar musi być zwrócony w stanie nienaruszonym, w
opakowaniu fabrycznym (folia, pudełko).
Termin odstąpienia od umowy wynosi dwadzieścia dni od dnia, w którym kupujący lub
wskazana przez niego osoba trzecia, z wyłączeniem dostawcy, odebrała ostatni z towarów
wchodzących w skład zamówienia.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy powiadomić nas:
Listownie: HL Koncept s.c., ul Pawia 60, 52-235 Wrocław,
Lub drogą elektroniczną, e-mail:biuro@wysokistandard lub za pośrednictwem platformy
Messenger
o takiej woli, składając jednoznaczne oświadczenie. Należy także skorzystać z załączonego
FORMULARZA ZWROTU LUB WYMIANY. Prosimy
o podanie numeru zamówienia w naszym sklepie internetowym, imienia, nazwiska i adresu
e-mail użytego do złożenia zamówienia.
Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać zawiadomienie o woli
skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem okresu odstąpienia.
b) Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od umowy Klient otrzyma zwrot wszystkich dokonanych wpłat, w
tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru sposobu
dostawy innego niż oferowana przez nas najbardziej ekonomiczna, standardowa opcja)
niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od dnia nadejścia zwróconego towaru.
Płatności zwrotnej dokonujemy przy użyciu tej samej metody płatności, którą kupujący
zastosował w pierwotnej transakcji, chyba że strony wyraźnie postanowią inaczej; w żadnym
wypadku kupującemu nie zostanie naliczona opłata z tytułu dokonanego zwrotu.
Kupujący zobowiązany jest do odesłania lub przekazania towaru bez zbędnej zwłoki i w
każdym przypadku nie później niż czternaście dni od dnia powiadomienia nas o woli
odstąpienia od umowy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli kupujący odeśle towary
przed upływem czternastu dni.
Kupujący ponosi koszt odesłania towaru.
Produkty zawierające wady fabryczne lub niezgodne z zamówieniem podlegają wymianie.
c) Zwrot pieniędzy
Kwotę zapłaconą za towar zwracamy wkrótce po otrzymaniu wiadomości o chęci zwrotu
oraz gdy otrzymamy zwrócony towar. Zwrot należności dokonywany będzie zgodnie z
naszymi warunkami ogólnymi.
Zwroty na konto:
Gdy zwracana przesyłka zostanie dostarczona na adres firmy HL Koncept s.c. i zwrot zostanie
przyjęty, wyślemy e-mail z potwierdzeniem. W ciągu kilku dni zwrócimy pieniądze konto.
§ 11
Reklamacja i gwarancja
1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
3. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w
niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
związku z wadą towaru.
5. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
6. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w ciągu 7 dni roboczych.
§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
Sprzedawcą.
c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
Konsumentów Polskich).
§ 13
Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
zgodę – także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
przesyłki na zlecenie Administratora.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
internetowym.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
§ 14
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
ochronie danych osobowych.
4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Zapisz się na newsletter

Inspiruj się pięknymi meblami :) Zapisz się na Newsletter!

Nie zasypiemy Cię milionem maili,
a jako pierwszy dowiesz się
o promocjach, konkursach i nowościach Woodentic.